Control de presència biomètrica amb Odoo

Control de presència biomètrica amb Odoo

Totes les empreses han d’instaurar sistemes per registrar la jornada dels seus treballadors. Aquest registre ha de realitzar-se de forma diària, amb caràcter obligatori per a totes les empreses, independentment de la seva activitat o grandària, ja sigui a través de mitjans mecànics o manuals, reflexant així, de forma individual, la jornada diària realitzada per cada treballador.

Aquesta obligació és fundamentada a l’artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores, que procedim a citar:

“A efectos del cómputo de horas extraordinarias, la jornada de cada trabajador se registrará día a día y se totalizará en el periodo fijado para el abono de las retribuciones, entregando copia del resumen al trabajador en el recibo correspondiente”.

El no cumpliment d’aquesta llei pot comportar sancions amb quantitats des dels 60€ a los 6.250€. Podeu consultar en aquest enllaç la taula de sancions.

Continua llegint » »