Tancament de l’exercici a Odoo: Renumeració d’assentaments

Com tot comptable sap, abans de procedir a realitzar el tancament de l’exercici, hi ha un conjunt d’operacions bàsiques i comunes que s’han de fer en tota empresa.

Algunes son:

  • Revisió de seients en esborrany: factures comptabilitzades, cobraments, pagaments, etc. pendents d’assentar. Assegurar-se, alhora, que no hi ha dades pendents d’introducció.
  • Regulació d’existències: Comptabilitzar la variació d’existències a cap d’any.
  • Amortitzacions / Depreciacions d’actius.
  • Liquidacions d’impostos assentades, IRPF, IVA, Imp. de Societats si n’hi hagués, etc.
  • Conciliar tots els assentaments possibles.
  • Reclassificacions patrimonials (deutes a LP a CP, etc…).
  • Ajustaments de periodificació.
  • Renumerar assentaments comptables.
  • Etc.

En aquest cas, es focalitzarà en la funcionalitat de renumeració d’assentaments comptables per poder presentar el Llibre Diari correctament al registre mercantil.

¿Per què renumerar?

Si en crear un diari (sigui manualment o automàtica, per exemple, en introduir un compte bancari propi nou), no es revisen les seqüències dels seients dels mateixos, i s’assigna, automàticament, una nova seqüència de seients basada en el codi curt assignat al diari, es pot arribar a una situació en la qual hi ha diferents seqüències per als seients, segons el diari en el qual es registrin.

Això no suposa un problema a l’hora de treballar doncs cada assentament es genera correctament quant a contingut i data, però tindrà una numeració que, encara que correlativa (anterior +1), podria no estar ordenat cronològicament, i això suposa un problema a l’hora d’obtenir, com hem comentat, el Llibre Diari.

Assentaments ordenats per data: desordenats per número

Exemple

Un exemple que ajuda a entendre aquesta situació pot ser el següent:

Suposem que el 2 de febrer es registren 20 factures i se n’emeten 12, es realitzen diferents seients de pagaments de nòmina i de cobraments de client.

L’endemà, ens adonem que no s’han llençat les amortitzacions d’actius fixos planificades a últim dia de gener, i es llança la seva generació.

Els seients d’amortització tindrien numeració posterior a la de les factures, encara que s’haurien registrat en una data anterior, per la qual cosa ens trobaríem amb seients on el número i la data no quadrarien.

Solució

Per poder esmenar aquest problema, s’ha d’usar el mòdul account_renumber, que permet renumerar els assentaments de fórma fàcil i senzilla.

En cas de tractar-se d’una instància multi-companyia, cal realitzar aquestes operacions a cadascuna de les companyies. A continuació es detallen els passos per procedir per a una companyia, que han de ser reproduïts en cadascuna de les companyies existents.

Passos a seguir

Instal·lar el mòdul que, a data d’avui, existeix per a totes les versions a partir d’Odoo v5.

Assegurar-se que tots els diaris tenen la mateixa seqüència i que aquesta està correctament configurada.

Accès i configuració de les seqüències

Executar la Renumeració d’assentaments, que podeu trobar a Comptabilitat. L’accés variarà segons versió. A v8 està a Processament periòdic > Fi del període, mentre que a v9+ està a Assessor.

S’obrirà el següent assistent, on s’hauran de seleccionar tots els diaris i seleccionar els períodes o dates que correspongui.

Assistent d’ordenació (renumeració) d’assentaments

Un cop seleccionats els diaris i els períodes / dates (segons versió), s’haurà de prémer Renumerar i deixar actuar el procés fins que finalitzi. Trigarà més o menys segons el nombre d’assentaments que hagi de processar.

Al final del procés es mostren els assentaments que han estat renumerats, podent observar que, ordenant per data, els seients estan correctament numerats i ordenats.

Correspondència ordenada entre data i número d’assentament

Cal dir que es poden renumerar els assentaments en qualsevol moment de l’any. Alhora, és possible renumerar-los tants cops com sigui necessari.

Deixa un comentari